Zmiana Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

On 16 December 2014 by admin@kancelaria

ZMIANA USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

W dniu 1 grudnia 2014 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 26 czerwca 2014 roku.

Podstawowe zmiany dotyczą wpisywania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o przedmiocie działalności, którą spółka może prowadzić (PKD), a także procedury uzyskiwania numerów NIP i REGON.

Wskazaną powyżej nowelizacją zmieniła się procedura „jednego okienka” w Krajowym Rejestrze Sądowym, która obowiązuje już od 31 marca 2009 roku. Wnioskodawca nie załącza już do wniosków rejestrowych wypełnionych formularzy urzędowych do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP, do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON, ani do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zarejestrowanie jego jako płatnika składek. Od 1 grudnia 2014 roku, należy bowiem w formularzu rejestrowym zaznaczyć czy spółka wystąpiła już o nadanie numeru NIP lub REGON. Jeśli natomiast spółka już otrzymała decyzje o nadaniu numerów NIP lub REGON, należy załączyć formularz ZY, w którym wpisuje się powyższe numery.

Co istotne w praktyce, ze względu na zmianę art. 19b Ustawy o KRS, nie trzeba załączać także dodatkowego odpisu umowy spółki dla Urzędu Skarbowego, ani dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w którym znajduje się siedziba spółki. Po przekazaniu urzędom przez sąd rejestrowy informacji o wpisaniu nowej spółki do KRS-u, urzędy te nadadzą numery NIP i REGON i przekażą je do Centralnego Rejestru Podmiotów, skąd automatycznie zostaną przekazane do wiadomości sądów rejestrowych i wpisane z urzędu do Krajowego Rejestru Sądowego. W konsekwencji, wnioskodawca nie musi składać formularzy Z3 i ZY po otrzymaniu numerów NIP i REGON.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza także zmiany w ustawach: o statystyce publicznej, o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany tych ustaw przewidują obowiązek podania – w terminie 21 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego – na odpowiednich formularzach, uzupełniających danych dot. kwestii podatkowych (np. wykaz rachunków bankowych, adresy przechowywania dokumentacji rachunkowej) i statystycznych (przewidywana liczba pracujących, forma własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału) do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, a w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby – obowiązek podania informacji uzupełniających w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Zmiana Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje także zmiany w zakresie liczby wpisywanych przedmiotów działalności gospodarczej w KRS-ie. W formularzu WM można obecnie wpisać nie więcej niż dziesięć PKD, w tym koniecznie należy określić jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy (czyli pięcioznakowego kodu, np. 28.11.Z).

Z kolei w przypadku spółek już wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, należy dostosować ilość PKD, przy okazji kolejnego wniosku rejestrowego, nie później niż w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji (czyli do dnia 01.12.2019 roku). Zatem przy najbliższym wniosku do KRS-u, trzeba wypełnić formularz ZM i wpisać nie więcej niż dziesięć przedmiotów działalności gospodarczej, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Co bardzo istotne, jeśli PKD wynika z treści umowy spółki, dostosowanie ilości PKD nie wymaga zmiany umowy spółki. Zmieniamy zatem tylko wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z powyższymi zmianami, na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania, zostały dostosowane niektóre formularze wykorzystywane w postępowaniu rejestracyjnym, m.in.: W1 – W10, W20, W22 (wpis nowych spółek i innych podmiotów), WM i ZM (odpowiednio wpis i zmiana PKD).Ta techniczna informacja jest o tyle istotna, że złożenie wniosku na nieaktualnych formularzach stanowi podstawę zwrotu wniosku.

adw. Anna Zagierska TWZ ADWOKACI Artykuł ukazał się również na portalu Wielkopolskiej Izby Adwokackiej „Adwokat Wielkopolski”:  http://www.rada-adwokacka.poznan.pl/adwokat,160,16.html