Korzystniejsze urlopy wychowawcze

On 11 September 2013 by admin@kancelaria

1 października 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy(Dz. U. 2013 poz. 1028), wprowadzająca korzystne, z punktu widzenia pracownika, zmiany dotyczące urlopów wychowawczych.

Zgodnie z nową regulacją rodzice będą mogli skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługiwać będzie  wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego.  Prawa tego nie można będzie przenięść na drugiego rodzica lub opiekuna. Nowością będzie możliwość podziału urlopu wychowawczzego na 5 części. Podwyższeniu, z trzech do czterech miesięcy, ulegnie wymiar urlopu wychowawczego, z którego będa mogli korzystać oboje rodzice równocześnie.

Z kodeksu pracy usunięto także niekorzystne zapisy o proporcjonalnym obniżaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, w sytuacji gdy pracownik, po nabyciu prawa do tego urlopu w danym roku kalendarzowym, skorzystał z urlopu wychowawczego, a następnie powrócił do pracy. Obecnie pracownik zachowa prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym jego wymiarze mimo korzystania przez niego w tym samym roku kalendarzowym z urlopu wychowawczego. Roszczenie pracownika o urlop wypoczynkowy nie ulegnie przedawnieniu mimo długotrwałego przebywania przez niego na urlopie wychowawczym.

Nasi adwokaci chętnie odpowiedzą na wszelkie  Państwa pytania  dot. prawa pracy i nie tylko.

Zapraszamy.