Prawo administracyjne

Doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi.

Oferujemy pomoc w sprawach dotyczących między innymi:

  • warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  • podziału nieruchomości
  • opłat adiacenckich
  • opłat planistycznych
  • opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
  • uzyskania obywatelstwa polskiego 
  • pobytu  stałego  i czasowego na terytorium RP