umowa przez telefon

On 29 May 2014 by admin@kancelaria

Nie trzeba składać podpisu by zawrzeć skuteczną umowę. W prawdzie polskie prawo przewiduje dla niektórych rodzajów umów formy szczególne, w tym najpopularniejszą – formę pisemną, których niezachowanie skutkuje nieważnością umowy, jednakże należy rozpatrywać je w kategorii wyjątków od zasady. Umowy ustne, często zawierane na odległość – przy użyciu telefonu czy Internetu są również ważne i mogą być w majestacie prawa egzekwowane.

Krótka rozmowa telefoniczna, najczęściej przeprowadzona w niesprzyjających okolicznościach – gdy spieszymy się na pociąg, albo właśnie odbieramy dziecko z przedszkola – może wpędzić nas w duże tarapaty, dlatego warto znać swoje prawa.

Podstawowym uprawnieniem konsumenta zawierającego umowę z przedsiębiorcą na odległość jest prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia (w przypadku świadczenia usług) lub w terminie 10 dni od wydania towaru (w przypadku sprzedaży rzeczy).  Oświadczenie o odstąpieniu musi być sporządzone na piśmie i przekazane sprzedwacy w taki spowób, by ten mógł zapoznać się z jego treścią, dlatego najlepiej przesłać je listem poleconym na adres wskazany przez sprzedawcę.

W przypadku odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą, a strony zwracają sobie to co wzajemnie sobie świadczyły. Przedsiębiorca nie może nałożyć na konsumenta żadnej kary finansowej za odstąpienie od umowy. Pamiętajmy też, że musimy odesłać zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu kolejnych  14 dni do sprzedawcy. W przypadku gdy dokonaliśmy przedpłaty należą nam się odsetki ustawowe od wpłaconej kwoty.

Sprzedawca musi  także poinformować nas – konsumentów o przysługującym nam uprawieniu do odstąpienia od umowy. Jeśli tego nie zrobi, termin do skutecznego odstąpienia od umowy wydłuża nam się do trzech miesięcy.

Sprzedawca ma też względem kupującego bardzo rozbudowany obowiązek informacyjny. Najpóźniej w chwili zawarcia umowy musi poinformować konsumenta między innymi o:

  • nazwie i siedzibie przedsiębiorcy oraz numerze pod którym prowadzi działalność, istotnych właściwościach oferowanych rzeczy lub usług
  • cenie
  • warunkach płatności
  • kosztach i terminie dostawy
  • prawie odstąpienia od umowy oraz wyjątkach od tej zasady
  • kosztach związanych z porozumiewaniem się na odległość
  • właściwościach świadczenia i jego przedmiotu
  • miejscu i sposobie składania reklamacji

Pamiętajmy też, że przedsiębiorca zawierając umowę z konsumentem musi uzyskać jego zgodę na zawarcie umowy na odległość.

I najważniejsze  – jeśli zdaży nam się otrzymać przesyłkę, której nie zamawialiśmy, pamiętajmy, że nie mamy obowiązku jej odbierać, nie musimy za nią płacić i nie musimy skałdać oświadczenia o odstąpieniu od umowy, gdyż w świetle prawa żadna umowa nie została zawarta. Przedsiębiorca, wysyłając niezamówiony produkt, czyni to na własne ryzyko, także to związane z ewentualną stratą.

By uzyskać więcej informacji  o prawach konsumenta zapraszamy do kontaktu z naszymi adwokatami.

adw. Aleksandra Tabędzka – ADWOKACI  TWZ